Informacje z kontroli przeprowadzonej przez Kuratorium Oświaty

Utworzono: 03-12-2020

Informacje z kontroli doraźnej


 

W dniu 24 listopada 2020 r. w naszej szkole odbyła się kontrola doraźna przeprowadzona przez Kuratorium Oświaty w Gdańsku, Delegatura w Słupsku.

Tematyka kontroli: Zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki oraz zorganizowanie zajęć dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej.

Czynności kontrolne podjęto w związku z powzięciem informacji przez Kuratorium Oświaty zdających się wskazywać, że dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Popowie zorganizował dla uczniów na terenie szkoły zajęcia , niezgodnie z wymogami przepisu § 2 ust.3f rozporządzenia ministra edukacji narodowej z dnia 12 sierpnia 2020r., w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Dz.U.2020.1389. I pomimo wprowadzenia obostrzeń w zakresie izolacji dzieci uczęszczających m.in. do szkół podstawowych, które co do zasady mają realizować zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, do Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Popowie uczęszczaj prawie wszyscy uczniowie pionu edukacyjnego klas 1-3. W związku z wyraźna wątpliwością, co do zasadności i zgodności działań dyrektor w/w. szkoły z przepisami prawa, w dniu 24 listopada 2020r. Przedstawiciel organu nadzorującego, działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.-Prawo oświatowe przeprowadził w naszej szkole czynności kontrolne, mające na celu rozpoznanie sprawy, w zakresie należącym do właściwości organu.

Po zapoznaniu się i przeanalizowaniu dokumentów takich jak: procedury funkcjonowania Niepublicznej szkoły Podstawowej w Popowie, Zarządzeniami dyrektora szkoły w sprawie wprowadzenia w./w procedur, procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażeniem wirusem COVID-19 na terenie szkoły podstawowej, zarządzeniem dyrektora szkoły w sprawie wprowadzenia w/w procedury, oświadczeniu pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych o zapoznaniu się z w/w procedurami, wnioskami rodziców uczniów skierowanych do dyrektora szkoły o zorganizowanie zajęć w szkole, odpowiedzi dyrektora na wniosek rodziców o zorganizowanie zajęć w szkole, komunikatów i ogłoszeń zamieszczanych na stronie internetowej szkoły, wytycznymi MEN, MZ i GiS dla publicznych i niepublicznych placówek oraz zapoznanie się ze stanem faktycznym przedstawiciela organu nadzorującego

stwierdził co następuje:

zajęcia w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Popowie zostały zorganizowane w sposób bezpieczny, zgodnie z przepisami rozporządzenia ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i hieny pracy publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Na terenie szkoły został wdrożony obowiązujący w kraju reżim sanitarny wskazany w wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek, obowiązujący od dnia 1 września 2020r. Oraz zajęcia w szkole zostały zorganizowane zgodnie i w oparciu z wymogami przepisu § 2 ust.3f rozporządzenia ministra edukacji narodowej z dnia 12 sierpnia 2020r., w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Dz.U.2020.1389.

Po przeprowadzonej kontroli organ kontrolujący nie stwierdził żadnych uchybień oraz nie zarządził żadnych zleceń do wprowadzenia. Wszystkie czynności podjęte przez dyrektora szkoły był zgodnie z obowiązującymi procedurami i przepisami prawa.