Regulamin działalności Rady Rodziców

Regulamin Działalności Rady Rodziców

przy NSP w  Popowie

Podstawą działania Rady Rodziców jest ustawa o systemie oświaty. Podstawowym organem organizacyjnym ogółu Rodziców Szkoły jest Rada Rodziców

I. Kompetencje Rady Rodziców

 1. Reprezentowanie ogółu Rodziców wobec Dyrektora, Rady Pedagogicznej i władz oświatowych we wszystkich sprawach związanych z funkcjonowaniem Szkoły.
 2. Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:
  1. programu wychowawczego szkoły obejmującego wszelkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli;
  2. programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów, obejmującego wszystkie działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;
 3. Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia.
 4. Organizowanie działalności kulturalnej, artystycznej, turystycznej i sportowej uczniów.
 5. Gromadzenie środków finansowych z dobrowolnych składek Rodziców i innych źródeł, oraz dysponowanie nimi zgodnie z ustalonym budżetem.
 6. Udzielanie pomocy materialnej uczniom.
 7. Wzbogacanie Szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt.
 8. Pozyskiwanie funduszy do wspierania działalności Szkoły.

II. Struktura Rady Rodziców

 1. Rada Rodziców wybierana jest na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym zgodnie z Załącznikiem 1 – Regulamin wyboru Rady Rodziców.
 2. Radę Rodziców wybiera się z Trójek Klasowych .
 3. Plenarne Zebranie Rady Rodziców Szkoły wybiera spośród siebie Prezydium Rady Rodziców w skład, którego wchodzą:
  • Przewodniczący i  wice Przewodniczący
  • Skarbnik do prowadzenia  finansów RR.
  • Sekretarz
 4. Najwyższą władzą Rady Rodziców jest:
 5. plenarne Zebranie.
 6. Uchwałę podejmuje się zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej pięciu członków RR.
 7. Listę uczestników Posiedzenia oraz quorum – ustala każdorazowo Przewodniczący zebrania.
 8. Uchwały są protokołowane w Księdze Rady Rodziców.

III. Sposób działania Rady Rodziców

 1. Rada Rodziców gromadzi i decyduje o funduszach na wspieranie Statutowej działalności Szkoły z następujących źródeł:
  • ze składek Rodziców,
  • z wpłat osób fizycznych, Organizacji, Instytucji i Fundacji,
  • z dowolnych imprez organizowanych przez Radę Rodziców.
 2. Wysokość składki Rodziców ustala się na początku każdego roku szkolnego, na plenarnym Zebraniu Rady Rodziców. Propozycje wysokości składki przedstawia dla całej Szkoły:
 3. Prezydium Rady Rodziców.
 4. Wydatkowanie środków Rady Rodziców odbywa się na podstawie jej uchwał. Prezydium jest upoważniane do wydatkowania kwot nie większych niż PLN 500,- zgodnie z wyznaczonymi celami między Plenarnymi Zebraniami Rady Rodziców.
 5. pomoc materialna dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w postaci sfinansowania dożywiania, odzieży, podręczników:
  • dofinansowanie Konkursów i Imprez o charakterze ogólnoszkolnym,
  • sfinansowanie zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań,
  • nagrody rzeczowe dla wyróżniających się uczniów i zespołów artystycznych i sportowych,
  • zakup książek, środków dydaktycznych i sprzętu technicznego.
 6. wydatki osobowe i rzeczowe związane z prowadzeniem księgowości i rachunkowości Rady Rodziców:
 7. inne cele związane z funkcjonowaniem Szkoły,
 8. finansowanie własnych projektów RR
 9. Cele, na które można wydatkować środki ze składki rodzicielskiej:
 10. Obsługę finansową  Funduszu Rady Rodziców prowadzi skarbnik, który dwa razy w roku przedstawia Radzie Rodziców sprawozdanie finansowe.
 11. Zasady rachunkowości oraz obieg dokumentów finansowych regulują obowiązujące przepisy.

 

Uwaga końcowa:

Rada Rodziców posługuje się pieczątką podłużną o następującej treści:

           RADA RODZICÓW
Niepublicznej Szkoły Podstawowej

                   w Popowie