Doradztwo zawodowe

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Popowie

 

1. Ocena zapotrzebowania na WSDZ w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Popowie

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w szkole obejmuje ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu prawidłowego przygotowania uczniów do wyboru dalszej drogi kształcenia. System ten określa rolę i zadania osób odpowiedzialnych w ramach rocznego planu działań, czas i miejsce realizacji zadań, oczekiwane efekty, metody pracy. Adresatami projektu są uczniowie, ich rodzice, nauczyciele. Dobrze przygotowany uczeń do podjęcia decyzji edukacyjnej i zawodowej to taki, który wie jakie ma zainteresowania
i predyspozycje, potrafi dokonać samooceny, zna swoją wartość, a także ma plany na przyszłość.

2. Założenia i cele WSDZ

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego zakłada, że:

 • wybór zawodu jest procesem rozwojowym i stanowiącym sekwencję decyzji podejmowanych na przestrzeni wielu lat życia;
 • na wybór zawodu składają się: wiedza na temat siebie, wiedza na temat zawodów, ścieżek edukacyjnych i rynku pracy;
 • na wybór zawodu wpływają głównie cechy osobowościowe jednostki (temperament, charakter, poziom inteligencji, zainteresowania, zdolności), umiejętności, doświadczenia, wyznawane wartości i normy, czynniki emocjonalne, zdrowotne, rodzaj i poziom wykształcenia, wpływ rodziny, aktywność własna jednostki;
 • preferencje zawodowe wywodzą się z doświadczeń dzieciństwa i rozwijają się w toku życia człowieka;
 • działania w ramach WSDZ muszą być systematyczne, zaplanowane i realizowane wg harmonogramu pracy szkoły.

Cele programu

Cele ogólne:

 • przygotowanie młodzieży do podjęcia trafnych decyzji edukacyjno-zawodowych,
 • przygotowanie młodzieży do wyboru szkoły ponadpodstawowej zgodnie
  z zainteresowaniami i uzdolnieniami, a także do roli pracownika na współczesnym rynku pracy,
 • kształtowanie pro aktywnych postaw we współczesnym świecie;

Cele szczegółowe

Uczniowie:

 • przygotowanie uczniów do radzenia sobie z ciągłymi zmianami we współczesnym świecie,
 • wyposażenie uczniów w umiejętności służące podejmowaniu właściwych decyzji życiowych, określaniu własnych predyspozycji i zainteresowań,
 • zapoznanie uczniów z informacjami o zawodach i klasyfikacji zawodów,
 • motywacja,
 • wdrażanie uczniów do umiejętności analizy swoich mocnych i słabych stron,
 • tworzenie i systematyczna aktualizacja bazy edukacyjno-informacyjnej z zakresu orientacji i poradnictwa zawodowego,
 • gromadzenie informacji dotyczących trendów rozwojowych w świecie zawodów
  i zatrudnienia,
 • przekazywanie uczniom wiedzy o zawodach oraz ofercie edukacyjnej,
 • współpraca z rodzicami i przedstawicielami szkół ponadpodstawowych,
 • przygotowanie uczniów do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, tj. bezrobocie, stres, problemy zdrowotne;

Nauczyciele:

 • potrafią diagnozować potrzeby i zasoby uczniów,
 • rozwijają talenty, zainteresowania, zdolności, predyspozycje,
 • wspierają rodziców w procesie doradczym, udzielają informacji, lub kierują do specjalistów,
 • znają ścieżki edukacyjne, ofertę szkół, zasady rekrutacji,

Rodzice:

 • są zaangażowani i przygotowani do pełnienia roli „doradców”,
 • znają czynniki ważne przy wyborze szkoły i zawodu,
 • znają ścieżki edukacyjne, ofertę szkół czy zasady rekrutacji,
 • wiedzą gdzie szukać pomocy dla swoich dzieci w sytuacjach trudnych.

3. Przepisy prawa polskiego i rozporządzenia dotyczące doradztwa zawodowego

            Niniejszy program został opracowany do nauczania dworactwa zawodowego młodzieży klasy VII szkoły podstawowej. Zawarte w programie cele i treści kształcenia oraz oczekiwane osiągnięcia uczniów są zgodne z zapisami:

 • Rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół z dnia 28 marca 2017 roku.
 • Rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli z dnia 17 marca 2017 roku.
 • Ustawa z dnia14 grudnia 2016r.- Prawo oświatowe.

Zgodnie z rozporządzeniem na realizację programu przewidziano po 10 godzin w klasach VII. Program będzie realizowany na jednostce lekcyjnej. Wybór właściwego kierunku kształcenia sprawia, że młody człowiek czuje się spełniony zawodowo. Wykonywanie pracy, w której nie można się odnaleźć i która nie daje satysfakcji, jest bardzo dużym obciążeniem psychicznym. W związku z tym poznanie swoich predyspozycji zawodowych jest istotnym elementem.

4. Funkcjonowanie WSDZ w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Popowie

Za realizację WSDZ odpowiada Dyrektor szkoły, doradca zawodowy, pedagog, psycholog szkolny, bibliotekarz, nauczyciele przedmiotowi, wychowawcy i inne osoby wspomagające działania doradcze. Wspólne planowanie działań systemowych przez specjalistów i nauczycieli, pozwoli podzielić się poszczególnymi zadaniami adekwatnie do posiadanej przez nich wiedzy, doświadczeń, kompetencji w obszarze wychowania, przedsiębiorczości, doradztwa i orientacji zawodowej. Treści z zakresu doradztwa zawodowego są realizowane w szkole w wymiarze 10 godzin – realizowane na jednostce lekcyjnej.

5. Sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania

Metody i formy pracy:

 • ankiety, kwestionariusze,
 • pogadanki,
 • zajęcia warsztatowe,
 • prezentacje multimedialne,
 • konkursy zawodoznawcze,
 • autoprezentacja,
 • poradnictwo indywidualne i grupowe.

6. Oczekiwane osiągnięcia

Uczeń potrafi:

 • dokonać adekwatnej samooceny,
 • rozpoznać swoje mocne i słabe strony,
 • wymienić własne zdolności, zainteresowania i umiejętności,
 • racjonalnie planować swoją ścieżkę edukacyjno-zawodową,
 • dostosować się do zmian,
 • analizować źródła informacji edukacyjno-zawodowej,
 • wybrać szkołę ponadpodstawową zgodną z własnymi zainteresowaniami,
 • współpracować w zespole,
 • skutecznie się zaprezentować,
 • zachować się asertywnie,
 • dopasować kompetencje do zawodu,
 • sprawnie się komunikować,
 • przewidzieć skutki swych działań.

7. Treści nauczania

Treści programu dostosowane są do wieku i potrzeb uczniów. Jeden temat zajęć obejmuje jednostkę lekcyjną tj. 45 minut.

Klasa VII:

Bloki tematyczne

I. Samopoznanie

 1. Wszyscy jesteśmy zdolni!
 2. Praca w grupie, jako przykład kompetencji kluczowej.
 3. Umiejętność a zawód.
 4. Moje umiejętności.
 5. Czym się interesuję?

II. Informacje edukacyjno-zawodowe

 1. Jak zaplanować przyszłość edukacyjno-zawodową.
 2. Moja przyszłość edukacyjno-zawodowa.

III. Rynek pracy

 1. Zawody w moim najbliższym otoczeniu.
 2. Od elektryka do kierownika.
 3. Kompetencje na rynku pracy.

8. Ewaluacja programu

Ewaluacja programu odbywać się będzie na bieżąco w trakcie realizowania programu. Podejmowana będzie w celu wprowadzania ewentualnych zmian np. treści i metod kształcenia. W czerwcu zostanie przeprowadzona ankieta wśród uczniów biorących udział w zajęciach na temat przeprowadzonych warsztatów. Na podstawie zebranych informacji nauczyciel podejmie decyzję, co należy zmienić i udoskonalić w przyszłym roku szkolnym. Modyfikacja programu będzie uwzględniała warunki szkoły. Efektem końcowym WSDZ jest przygotowanie ucznia do podejmowania trafnych decyzji w wyborze dalszego kształcenia oraz przygotowanie absolwenta do ukształtowania orientacji zawodowej, umożliwiającej mu aktywne funkcjonowanie na krajowym i unijnym rynku pracy.