Statut przedszkola

STATUT NIEPUBLICZNEGO  PRZEDSZKOLA  W POPOWIE

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.  2572, z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17).
 3. Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. nr 228, poz. 1487).
 4. Rozporządzenie MEN z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 1207) w zakresie dotyczącym placówek niepublicznych.
 5. Konwencja Praw Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie ONZ  dn. 20 listopada 1989 r. (Dz. U. nr 120 z 1991 r. poz. 526).
 6. Wpis do ewidencji placówek oświatowych.
 7. Niniejszy statut.

NAZWA I TYP PRZEDSZKOLA

§ 1

 1. Pełna nazwa przedszkola:  Niepubliczne Przedszkole w Popowie.
 2. Siedziba Niepublicznego  Przedszkola  w Popowie  zwanego dalej przedszkolem : Popowo 2, 84-311 Popowo.
 3. Nazwa przedszkola jest używana w pełnym brzmieniu.

§ 2

 1. Organem prowadzącym  Przedszkole jest  Stowarzyszenie  „Rozwój Sołectwa Popowo”   z siedzibą: Popowo 5a, 84-312 Cewice.
 2. Przedszkole jest reprezentowane przez  Prezesa Stowarzyszenia  „Rozwój Sołectwa Popowo” .
 3. Nadzór pedagogiczny sprawuje Pomorski Kurator Oświaty.

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§ 3

 1. Cele i zadania Przedszkola wynikają z przepisów prawa, uwzględniają program dydaktyczno-wychowawczy dostosowany do potrzeb rozwojowych dzieci oraz potrzeb środowiska.
 2. Przedszkole obejmuje opieką dzieci od 3 do 5 lat z terenu sołectwa Popowo. W uzasadnionych przypadkach opieką obejmuje również dzieci od 2,5 roku życia.
 3. Rekrutacja odbywa się na podstawie  Karty zgłoszenia dziecka dostępnej w sekretariacie szkoły i  na stronie internetowej www.szkolapopowo.pl.
 4. W pierwszej kolejności zostaną przyjęte dzieci z terenu sołectwa, następnie dzieci spoza terenu wg kolejności zgłoszeń.
 5. Przedszkole w szczególności umożliwia:
  1. Zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do osiągnięcia dojrzałości szkolnej umożliwiającej podjęcie nauki w szkole poprzez realizację programów nauczania i wychowania zgodnych z podstawą programową, dostęp do środków dydaktycznych w czasie zajęć.
  2. Zdobywanie wiedzy i umiejętności na poziomie zgodnym z możliwościami dziecka z uwzględnieniem opinii i zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz innych poradni specjalistycznych.
  3. Wszechstronny rozwój dziecka uwzględniający jego indywidualne zdolności i zainteresowania, w tym:
 6. nabywanie przez dzieci kompetencji językowych rozumianych jako przygotowanie do nauki czytania i pisania,
 7. nabywanie przez dzieci kompetencji matematycznych rozumiane jako przygotowanie abstrakcji liczb,
 8. rozwijanie sprawności ruchowej dzieci,
 9. budzenie świadomości moralnej oraz rozwijanie empatii emocjonalnej i empatii poznawczej.
 10. Podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.

 

 1.  Przedszkole w szczególności zapewnia:
 1. Bezpieczeństwo dziecka od momentu jego przyjścia do Przedszkola do momentu jego wyjścia z Przedszkola.
 2. Szczególną opiekę dzieciom mającym trudną sytuację rodzinną.
 3. Kształtowanie środowiska wychowawczego sprzyjającego realizacji celów i zadań Przedszkola.
 4. Prawo do swobodnego wyrażania myśli poglądów zgodnie z Konwencją Praw Dziecka.
 5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną oraz logopedyczną dla dzieci.
 6. Współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych dla zapewnienia prawidłowego rozwoju dzieci.
 7. Wyżywienie w formie cateringu.

 

§ 4

Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, religijnej i językowej:

 • prowadząc zajęcia w języku polskim,
 • wprowadzając w zajęcia treści związane z historią, geografią i kulturą naszego kraju,
 • pielęgnując tradycje,
 • prowadząc nauczanie religii w ramach planu zajęć przedszkolnych dla dzieci, których rodzice wyrażają takie życzenie.

 

§ 5

 1. Przedszkole organizuje zajęcia dodatkowe dla dzieci z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych w postaci:
 1. rytmika
 2. logopedia
 3. małe formy teatralne
 4. zajęcia promujące równość i tolerancję.

 

 1. Dzieci obowiązkowo uczestniczą w  zajęciach dodatkowych.  Rodzice (prawni opiekunowie) mogą nie wyrazić zgody na udział dziecka w zajęciach dodatkowych w uzasadnionych przypadkach z pisemnym wyjaśnieniem.

§ 6

 

Zadania Przedszkola są realizowane w sposób uwzględniający optymalne warunki rozwoju dziecka, zasady bezpieczeństwa oraz promocji i ochrony zdrowia.

§ 7

Przedszkole współdziała z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom.

§ 8

Przedszkole współdziała z rodzicami (prawnymi opiekunami) poprzez:

 1. Radę Rodziców
 2. cykliczne spotkania z wychowawcami
 3. spotkania indywidualne nauczycieli z rodzicami (prawnymi opiekunami)
 4. współorganizowanie imprez przedszkolnych.

§ 9

 1. Sposób realizacji zadań przedszkola:
  1. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę w czasie zajęć w Przedszkolu i w czasie zajęć poza przedszkolem.
  2. Zajęcia odbywać się będą w grupach do 20  osób każda, wydzielonych  wg kryterium wieku.
  3. Opiekę nad każdą grupą sprawuje wychowawca.
  4. Zajęcia i zabawy poza Przedszkolem odbywają się na wyznaczonych terenach.
  5. Opieka na wycieczkach i spacerach poza terenem przedszkola sprawowana jest przez wychowawców i opiekunów zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobie organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa  i turystyki (Dz.  U. z dnia 26 listopada 2001 r.) Rozporządzenia MENiS z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach   (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz.69).
  6. W czasie spacerów i wycieczek może być zapewniona dodatkowa opieka 1 osoby dorosłej na każde 10-ro dzieci.
  7. Każda wycieczka poza teren przedszkola jest wcześniej uzgodniona z Dyrektorem przedszkola, a w razie nieobecności Dyrektora  z wychowawcą upoważnionym przez Organ Prowadzący do zastępowania Dyrektora przedszkola w sprawach bieżących.
  8. Co najmniej jeden dzień przed wycieczką rodzice (prawni opiekunowie) wyrażają zgodę na uczestnictwo w formie pisemnej na formularzu. "Zgoda na uczestnictwo w wycieczce”.
  9. Zgoda na udział w wycieczkach może być bezterminowa.

                      1.10.Zgoda bezterminowa może być wyrażona tylko przez rodziców (prawnych opiekunów).

                     1.11. W trakcie zajęć dodatkowych ( nie wynikających z podstawy programowej) za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają wychowawcy i prowadzący zajęcia.

§ 10

 1. Do Przedszkola dziecko musi być przyprowadzane przez  rodziców (prawnych opiekunów) lub osobę upoważnioną pisemnie.
 2. Z Przedszkola dziecko musi być odbierane przez rodziców, (prawnych opiekunów) lub osobę upoważnioną pisemnie.
  1. Rodzice (prawnych opiekunów)  udzielają upoważnienia do odbioru swego dziecka z Przedszkola na czas określony lub nieokreślony  pisemnie, potwierdzając czytelnym podpisem na formularzu upoważnienia. Osobą upoważnioną do odbioru dziecka może być osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
  2. Formularz upoważnienia zawiera imię i nazwisko osoby upoważnionej, nr dowodu osobistego osoby upoważnionej, podpis rodzica (prawnego opiekuna).
  3. Osobami odbierającymi dziecko z Przedszkola nie mogą być osoby pod wpływem alkoholu, innych środków odurzających lub substancji psychotropowych.
  4. Po zgłoszeniu wychowawcy odbioru dziecka z Przedszkola odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka ponoszą rodzice (prawni opiekunowie) lub osoba upoważniona.

ORGANY  PRZEDSZKOLA

§ 11

Organami przedszkola są:

 1. Dyrektor Przedszkola
 2. Rada Pedagogiczna
 3. Rada Rodziców

§ 12

Zadania Dyrektora Przedszkola

 1. Dyrektora powołuje i odwołuje Organ Prowadzący.
 2. Zadania Dyrektora Przedszkola:
  1. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad działalnością wychowawców.
  2. Przewodniczenie Radzie Pedagogicznej.
  3. Realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji.
  4. Ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego wychowawców.
  5. Występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla wychowawców oraz pozostałych pracowników Przedszkola.
  6. Opracowanie arkusza organizacyjnego Przedszkola zatwierdzonego przez Organ Prowadzący.
  7. Współpraca z Radą Rodziców i Radą Pedagogiczną.
  8. Prowadzenie dokumentacji pedagogicznej zgodnie z odrębnymi przepisami.
  9. Dokonywanie oceny pracy wychowawców i ocen dorobku zawodowego.
  10. Realizowanie wytycznych Organu Prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
  11. Nadzór nad przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w Przedszkolu.
  12. W czasie nieobecności Dyrektora Przedszkola bieżącymi sprawami placówki kieruje upoważniony wychowawca.

§ 13

Kompetencje Rady Pedagogicznej

 1. Rada pedagogiczna jest organem kolegialnym powołanym w celu realizacji zadań statutowych Przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi.
 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą:
 1. Dyrektor Przedszkola
 2. Wszyscy wychowawcy zatrudnieni w przedszkolu
 1. Rada Pedagogiczna działa na podstawie regulaminu.
 2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Przedszkola.
 1. Przewodniczący Rady Pedagogicznej przygotowuje i prowadzi posiedzenia rady,
 2. Przewodniczący jest odpowiedzialny za zawiadomienie członków o terminie i porządku obrad,
 1. Rada Pedagogiczna w szczególności:
 1. ustala regulamin swojej działalności
 2. ustala i zatwierdza roczne i miesięczne plany pracy Przedszkola,
 3. podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
 4. podejmuje uchwałę w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowanków po uzgodnieniu z Organem Prowadzącym.
 1. Rada Pedagogiczna opiniuje:
 1. tygodniowy rozkład zajęć,
 2. propozycje Dyrektora  Przedszkola w sprawach przydziału wychowawcom stałych prac  i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego,
 3. wszystkie regulaminy funkcjonujące na terenie placówki.

§ 14

Kompetencje Rady Rodziców

 1. Rada Rodziców może występować do Dyrektora , Organu Prowadzącego przedszkole lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Przedszkola.
 2. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
  1. Uchwalenie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:
 1. Programu wychowawczego przedszkola obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do wychowanków, realizowanego  przez wychowawców,
 2. Programu  profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych dzieci oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie dzieci i treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do wychowanków, wychowawców i rodziców.
  1. Gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców z przeznaczeniem na zajęcia i wycieczki nie ujęte w budżecie.
  2. Opracowanie i uchwalenie regulaminu swojej działalności, zgodnego ze Statutem Przedszkola.

§ 15

Zasady współdziałania organów Przedszkola.

 1. Organy Przedszkola winny współpracować ze sobą dla dobra wychowanków , wypełniając cele i zadania Przedszkola.
 2. Organy Przedszkola powinny zapewnić każdemu z nich możliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych przepisami prawa i Statutem Przedszkola.
 3. Bieżąca wymiana informacji między organami Przedszkola o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach dokonywana jest poprzez:
 1. udział przedstawicieli poszczególnych organów w posiedzeniach rady Pedagogicznej,
 2. udział Dyrektora Przedszkola w niektórych posiedzeniach Rady Rodziców.

§ 16

Sposób rozwiązywania sporów między organami Przedszkola

 1. Spory pomiędzy Radą Pedagogiczną a Radą Rodziców rozstrzyga Dyrektor po zasięgnięciu opinii Organu Prowadzącego.
 2. Od decyzji Dyrektora przysługuje prawo do odwołania do Organu Prowadzącego.
 3. W sprawach spornych pomiędzy Dyrektorem a Radą Rodziców lub Radą Pedagogiczną strony mogą zwracać się do Organu Prowadzącego lub nadzoru pedagogicznego.

ORGANIZACJA  PRZEDSZKOLA

§ 17

 1. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
 2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 20.
 3. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego.
 4. Wychowawcy przedstawiają Dyrektorowi Przedszkola programy wychowania przedszkolnego:
  1. Programy te tworzą przedszkolny zestaw programów.
  2. Dyrektor Przedszkola po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, dopuszcza poszczególne programy do realizacji w danym roku.
  3. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Przedszkola po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej może dokonać zmian w zestawie programów.
  4. Przedszkolny zestaw programów nauczania obowiązuje przez dwa lata.
  5. Dyrektor podaje do publicznej wiadomości informacje o obowiązującym zestawie programów w przedszkolu.
 5. Wychowawca ma prawo wyboru podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do użytku przedszkolnego.
 6. Godzina zajęć w Przedszkolu trwa 60 minut.
 7. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych  dzieci i wynosi:
 1. z dziećmi w wieku 3-4 lat – około 15 minut,
 2. z dziećmi w wieku 5 lat – około 30  minut.
 1. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w Przedszkolu określają odrębne przepisy.

§ 18

1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku określa arkusz organizacyjny Przedszkola opracowany przez Dyrektora Przedszkola.

2. Arkusz organizacyjny Przedszkola zatwierdza Organ Prowadzący.

3. W arkuszu organizacyjnym określa się w szczególności:

a. liczbę oddziałów,

b. czas pracy poszczególnych oddziałów,

c. liczbę pracowników Przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,

d. ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez Organ Prowadzący.

§ 19

1. Organizację pracy Przedszkola w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia.

2. Ramowy rozkład dnia ustala Dyrektor Przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej po uzgodnieniu z Organem Prowadzącym.

3. Ramowy rozkład uwzględnia zasady ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwania rodziców (prawnych opiekunów).

4. Ramowy rozkład dnia jest podany do wiadomości oczekiwania rodziców (prawnych opiekunów) na tablicy informacyjnej.

5. W szczególnych przypadkach organizacja dnia może ulec zmianie (wycieczki, uroczystości).

6. Decyzje o zmianie organizacji dnia podejmuje Dyrektor Przedszkola,  a w czasie jego nieobecnośći upoważniony wychowawca.

7. Na podstawie ramowego rozkładu dnia wychowawcy, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

§ 20

1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok od poniedziałku do piątku z ewentualną  jednomiesięczną przerwą wakacyjną uzgodnioną z Dyrektorem Przedszkola wspólnie z rodzicami.

2. Godziny pracy Przedszkola Dyrektor Przedszkola dostosowuje do potrzeb rodziców z uwzględnieniem przepisów w sprawie realizacji programu wychowania w przedszkolu oraz postaw programowych wychowania przedszkolnego.

3  Przedszkole zapewnia możliwość pobierania nauki religii przez dzieci 5-6 letnie, których rodzice wyrażają takie życzenie.

§ 21

1. Wychowawcy i inni pracownicy Przedszkola.

1.1. W Przedszkolu zatrudnia się wychowawców oraz pracowników obsługi.

1.2. W Przedszkolu mogą pracować wolontariusze.

1.3. Przedszkole może prowadzić studenckie praktyki w oparciu o odrębne przepisy.

1.4. Obowiązki pracowników Przedszkola określone są w w zakresach czynności.

              2. Zadania wychowawców.

                        2.1. Wychowawca odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych mu   wychowanków.

                        2.2. Wychowawca tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania. Dąży do pobudzenia procesów rozwojowych, do optymalnej aktywizacji dzieci poprzez wykorzystanie ich własnej inicjatywy.

2.3. Wychowawca wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznanie samego siebie, otaczajacej rzeczywistości społeczno-kulturowej i przyrodniczej.

            2.4. Wychowawca planuje i prowadzi prace dydaktyczno-wychowawczą w opraciu o wybrany program wychowania w Przedszkolu – odpowiada za jego jakość.

            2.5. W pracy dydaktyczno-wychowawczej współpracuje z psychologiem i logopedą.

            2.6. Wychowawca prowadzi dokumentację swojej pracy oraz obserwacje pedagogiczne służące poznawaniu swoich wychowanków.

            2.7. Wyniki obesrwacji i diagnozy odnotowywane są w arkuszach diagnozy dla poszcególnych etapów rozwojowych dzieci.

            2.8. Zgodnie z zasadą indywidualizacji i podmiotowego podejścia do dziecka  wychowawca otacza indywidualną opieką każdego z wychowanków i dostosowuje metody i formy pracy do jego możliwości.

            2.9. Wychowawca na początku roku szkolnego zapoznaje rodziców z programem nauczania i Statutem Przedszkola.

2.10. Wychowawca współpracuje z rodzicami (prawnymi opiekunami) w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo-edukacyjnych.

2.11. Wychowawca informuje rodziców (prawnych opiekunów) o zachowaniu się dziecka, jego rozwoju i postępach w nauce.

2.12. Wychowawca udziela informacji w czasie:

a. zebrań z rodzicami (prawnymi opiekunami) organizowanymi wg harmonogramu spotkań,

b. konsultacji indywidualnych ,

c. na bieżąco wg potrzeb.

§ 22

1. Dzieci mają prawo do:

1.1. Właściwie zorganizowanego procesu dydaktyczno-wychowawczego i opieki zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej.

1.2. Ochrony przed formami przemocy oraz ochrony i poszanowania ich godności osobistej.

1.3. Życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-dydaktycznym.

2. W Przedszkolu nie wolno stosować wobec dziecka żadnych zabiegów lekarskich bez zgody ich rodziców (prawnych opiekunów) za wyjątkiem sytuacji ratującej zdrowie lub życie dziecka.

3. Rodzice wyrażają zgodę na badanie dziecka przez psychologa i logopedę.

4. Wychowankowie przedszkola są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków na koszt rodziców (prawnych opiekunów).

5. Do przedszkola powinny być przyprowadzane dzieci zdrowe.

6. Dziecko może zostać skreślone z listy wychowanków w następujących przypadkach:

a. rażącego naruszenia przez rodzica (prawnego opiekuna) zasad zawartych w umowie,

b. cyklicznych, nieusprawiedliwionych nieobecności dziecka na zajęciach przedszko0lnych io dodatkowych,

c. regularnego pozostawiania dziecka w przedszkolu po godzinach pracy placówki,

d. stwierdzenia, iż dane podane przez rodzica ( prawnego opiekuna) na etapie rekrutacji były niezgodne ze stanem faktycznym,

e. zaistnienia ważnej przyczyny uniemożliwiającej dziecku dalsze korzystanie z opieki przedszkolnej,

f. złożenie przez rodzica (opiekuna prawnego) dziecka pisemnej rezygnacji.

BUDŻET  PRZEDSZKOLA

§ 23

1. Do prowadzenia placówki nie mają zastosowania przepisy o działalności gospodarczej.

2. Środki finansowe na działalność przedszkola pochodzą z dotacji z budżetu gminy. Na działalność Przedszkola mogą być przekazywane także inne dotacje, dary oraz inne datki rodziców i innych osób fizycznych.

3. Prowadzenie Przedszkola ma charakter działalności oświatowo-wychowawczej.

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

§ 24

1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej,

            a. wychowawców,

b. rodziców (opiekunów prawnych),

c. pracowników obsługi.

Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem  02 stycznia 2015 r.