Załącznik nr 4 do Statutu NSP w Popowie

Załącznik Nr 4 do Statutu NSP w Popowie – nauka języka kaszubskiego

* Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym (Dz.U.07.214.1579)

  • W szkole istnieją klasy z nauczaniem języka kaszubskiego organizowanie na

życzenie rodzica w formie zgodniej z odpowiednimi przepisami.

  • Nauczanie organizowane jest na podstawie art.13 ustawy z dn.17.09.1991 r. o systemie

oświaty. Podstawowym aktem wykonawczym dotyczącym tego zapisu jest §4 pkt 2

rozporządzenia MEN z dnia 14.11.2007 r. w sprawie warunków i sposobu

wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań

umożliwiających podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i języka

uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności

posługującej się językiem regionalnym.”

  • Nauczanie odbywa się na podstawie pisemnego wniosku rodziców(opiekunów) składane do dyrektora szkoły do 30.04 lub w momencie zapisywania dziecka do szkoły.
  • Dla uczniów, których rodzice złożyli wniosek, o którym mowa w pkt.3, język kaszubski jest przedmiotem obowiązkowym.
  • Wniosek jest obowiązującym dokumentem na cały pobyt ucznia w danej szkole. W szczególnych przypadkach rodzic ma prawo zrezygnować z nauczania na podstawie woli wyrażonej na piśmie i złożonej dyrektorowi szkoły. Może się to stać z końcem danego roku szkolnego.
  • Stosuje się nauczanie języka kaszubskiego według formuły „z dodatkową ulgą języka kaszubskiego” tj. prowadzone w formie odrębnych zajęć w wymiarze trzech godzin tygodniowo dla każdego zorganizowanego oddziału.
  • Dopuszcza się możliwość realizacji części zajęć w formie warsztatowo wycieczkowej w terenie. Tak zrealizowana może być jedna godzina tygodniowo.

 

Zatwierdzono Uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 24. 01. 2012 r.

Załącznik nr 4 do Statutu NSP