Plan pracy Rady Rodziców

Plan Pracy Rady Rodziców na rok szkolny 2017 / 2018

ZADANIA

SPOSÓB REALIZACJI

TERMIN

OSOBA
ODPOWIEDZIALNA

1. Organizacja pracy szkolnej

1.Zorganizowanie ogólnego  zebrania

wrzesień

Dyrektor Szkoły

2.Wybór trójek klasowych

wrzesień

Wychowawcy klas

3.Wybór Rady Rodziców

wrzesień

Dyrektor Szkoły

2. Opracowanie regulaminu Rady Rodziców

1.Zorganizowanie spotkania Rady Rodziców

wrzesień

Dyrektor Szkoły

2.Opracowanie planu pracy

październik

Przewodnicząca Rady Rodziców

3.Opracowanie planu pracy finansowej

październik

Przewodnicząca Rady Rodziców

3. Współpraca z Radą Pedagogiczną

1.Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej

wg harmonogramu

Dyrektor Szkoły

2.Opiniowanie planu wychowawczego szkoły

wrzesień

Dyrektor Szkoły

3.Opiniowanie szkolnego zestawu programów

wrzesień

Dyrektor Szkoły

4.Przedstawienie Radzie Rodziców uchwał Rady  Pedagogicznej

wg  potrzeb

Przewodnicząca Rady Rodziców

5.Pomoc w organizowaniu imprez szkolnych i klasowych

wg kalendarza

Przewodnicząca Rady Rodziców

4. Udział Rady Rodziców w organizowaniu imprez szkolnych

1.Rozpoczęcie roku  szkolnego

wrzesień

Dyrektor Szkoły

2.Dzień Edukacji Narodowej

październik

Dyrektor Szkoły , Rada Rodziców

3.Wigilia

grudzień

Przewodnicząca Rady Rodziców

4.Choinka Noworoczna

styczeń

Trójka klasowa

5.Dzien Dziecka

czerwiec

Trójka klasowa

6.Zakonczenie roku szkolnego

czerwiec

Trójka klasowa
Przewodnicząca Rady Rodziców

5. Pozyskiwanie sponsorów

1. Składanie ofert do różnych firm oraz pozyskiwanie prywatnych sponsorów

cały rok

Przewodnicząca Rady Rodziców