Regulamin wycieczek

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH

1. Uczestnicy wycieczki są zobowiązani do:

a) zachowywania się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny,

b) stosowania się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez kierownika wycieczki,

opiekunów lub przewodników,

c) kulturalnego odnoszenia się do opiekunów, kolegów i innych osób.

2. Uczestnicy wycieczki:

a) przestrzegają przepisów ruchu drogowego i zachowują ostrożność na ulicach i w innych

miejscach, w których może grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo,

b) nie oddalają się od grupy bez uprzedniego zgłoszenia opiekunowi i uzyskania zgody.

c) bezwzględnie przestrzegają zakazu picia alkoholu, palenia papierosów, zażywania środków odurzających,

d) dbają o czystość, ład i porządek w miejscach, w których przebywają,

e) ponoszą koszty za spowodowane zniszczenia lub uszkodzenia mienia.

f) przestrzegają godzin ciszy nocnej,

g) w miejscach noclegowych postępują zgodnie z obowiązującym tam regulaminem.

3. Wobec uczestników, którzy nie zastosują się do regulaminu i zasad bezpieczeństwa, będą wyciągnięte konsekwencje zgodnie z Wewnętrznym Systemem Oceniania

4. W przypadku naruszenia przez ucznia punktu 2c będą zawiadomieni jego rodzice/opiekunowie

prawni oraz dyrektor szkoły. Uczeń zostaje skreślony z listy uczestników wycieczki,

a rodzice/opiekunowie prawni, są zobowiązani odebrać dziecko z miejsca pobytu na własny koszt.

5. O każdym zdarzeniu dotyczącym stanu zdrowia, złego samopoczucia, urazu, należy niezwłocznie

poinformować opiekuna lub kierownika wycieczki

6. Przed wycieczką jej uczestnicy i ich rodzice/opiekunowie prawni, potwierdzają znajomość

regulaminu.